Trainer Category: Ban Tổ Chức

Vũ Hồng Yến

Giám đốc Học Viện Yoga Việt Nam
Văn Minh Nguyễn

Nguyễn Văn Minh

Phó Giám Đốc Trung tâm Hương Anh Fisness & Yoga

Phạm Thị Quỳnh

Quỳnh Phạm Yogi