Từ Mai Hồng

Từ Mai Hồng SBD027

Nơi công tác:Công ty Cổ Phần Cen Bình Định

Số đo:88-68-98

Tuổi:05/11/1993

Quê quán:Bình Định

SBD:027

Từ Mai Hồng

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑘𝑖𝑎, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑌𝑜𝑔𝑎

Gallery: