Phạm Thị Diễm

Nơi công tác:Kinh doanh tự do

Số đo:84-74-85

Tuổi:08/04/1996

Quê quán:Hải Phòng

SBD:065

Phạm Thị Diễm

Chúng ta không cần xuất sắc để bắt đầu. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu để trở nên xuất sắc.

Gallery: