Lưu Hải Ngọc

Nơi công tác:Đại học RMIT

Số đo:87-63-91

Tuổi:16/12/2000

Quê quán:Thái Bình

SBD:079

Lưu Hải Ngọc

The body benefits from movement, and the mind benefits from stillness.

Gallery: